Regulamin

Szkolenia i wsparcie dla branży beauty & wellness

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe.
 2. Definicje.
 3. Zamówienie, zawarcie umowy i realizacja zamówienia.
 4. Ceny i płatności.
 5. Warunki świadczenia usług.
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną – dostawy produktów.
 7. Własność intelektualna i prawa autorskie.
 8. Reklamacje.
 9. Odstąpienie od umowy.
 10. Dane osobowe i pliki cookies.
 11. Postanowienia końcowe.

Wykaz załączników.

§ 1. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Platforma szkoleniowa oraz sklep internetowy dostępny jest w domenie https://conswel.edu.pl oraz na podstronach ww.domeny.
 2. Sprzedaż na platformie (kursy, szkolenia, e-booki) prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając adresu e-mail: kontakt@conswel.edu.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego sie na stronie pod adresem https://conswel.edu.pl/kontakt/.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje).
 5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane w Sklepie za kursy, szkolenia oraz e-booki podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:  rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 10. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sprzedającego, o woli jego usunięcia.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedawca – IG Conswel Iwona Galacka, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem ul. Dębowa 24/27, 43-100 Tychy, NIP: 6271003835 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów elektronicznych.
 7. Platforma e-lerningowa – platforma, na której znajdują się zakupione Produkty szkoleniowe/szklenia.
 8. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://conswel.edu.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 10. Produkt – produkty zakupione lub dostępne
  w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.  Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 15. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 16. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 17. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Akceptacja regulaminu jest jednocześnie zgodą i zawarciem umowy na wykonanie usług elektronicznych.
 18. Operator płatności – Przelewy24 należące do PayPro S.A. ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań KRS: 0000347935;
 19. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 20. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 22. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 3. Zamówienie, zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.
 2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się nieodpłatne.
 3. Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to m.in.: webinary, kursy, programy coachingowe, szkolenia online i e-booki.
 4. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu (ofercie lub informacji).
 5. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt.
 6. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 7. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 8. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 9. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
 10. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo bądź pod pseudonimem.
 11. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 12. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Sprzedawca potwierdza wiadomością e-mail.
 13. W procesie składania Zamówienia, Konto Klienta zostaje automatycznie zarejestrowane.
 14. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 15. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności dostępnych
  w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty
 16. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 17. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 18. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§ 4. Ceny i płatności.

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu i Platformy e-lerningowej są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie oraz na Platformie e-lerningowej, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych.
 3. Dostęp do produktu jest ograniczony czasowo i wynosi jeden (1) rok, tj. 365 dni od momentu zaksięgowania zapłaty na konto Sprzedawcy.
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że inaczej wskazano w opisie danej promocji czy Produktu.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;
 • za pomocą tPay – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu Przelewy24 w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis;
 1. W przypadku płatności elektronicznych Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej.

§ 5. Warunki świadczenia usług.

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
 • dostęp do Internetu;
 • aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej;
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 1. Jeżeli przeglądarka internetowa nie posiada możliwości obsługi plików audio, video, pdf. to:
 • aktualna wersja standardowego odtwarzacza plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 • aktualna wersja standardowej przeglądarki plików pdf. (np. AdobeReader).
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie, komentarzy, zapytań, wiadomości, w tym wiadomości e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający korzystanie ze Sklepu przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na Sklep, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Sklepie i platformie e-lerningowej jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów oraz b-booków bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także działania niezgodnie z dobrymi obyczajami. W przypadkach wskazanych wyżej uiszczone opłaty za okres abonamentowy w przód, nie podlegają zwrotowi (kara umowna).
 2. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyka z tym związanego, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu oraz platformy e-lerninowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Sklepu i platformy e-lerningowej w celach konserwacyjnych, naprawczych.
 4. Sprzedawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.
 5. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Sklepie i na platformie e-lerningowej wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usług, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem.

§ 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną – dostawy produktów.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. Konto Klienta zostaje zarejestrowane w momencie złożenia Zamówienia oraz wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia i zaakceptowania Regulaminu.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta.
 6. Dostęp do zakupionego Produktu, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na konto Sprzedawcy.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną (Konto Klienta) zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 15. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 17. W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 18. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§ 7. Własność intelektualna i prawa autorskie.

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i  Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie i na platformie e-lerningowej, stanowią utwory lub mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem i platforma e-lerningową należą do Sprzedawcy i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Klient w ramach zakupu produktu upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby.
 5. Okres dostępu do danego Produktu, jest ograniczony w czasie i wynosi jeden (1) rok, tj. 365 dni od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
 • udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
 • publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt (materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej i w sklepie) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Kupującego stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, webinarów, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów i innych).

§ 8. Reklamacje. 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj usterki, błędu, wady i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@conswel.edu.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w jak najkrótszym terminie maksymalnie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez adres e-mail: kontakt@conswel.edu.pl w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

§ 9. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z treścią art. 38 Prawa konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Z uwagi na fakt, iż Produkty są formą treści cyfrowej, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a także podczas dokonywania zakupu jeszcze przed dokonaniem płatności Klient dobrowolnie zaznacza świadomą zgodę na rezygnację z możliwości odstąpienia od umowy, odstąpienie od umowy zgodnie z prawem zostaje zablokowane z chwilą dokonania płatności za Produkt.

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Iwona Galacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IG Conswel Iwona Galacka, pod adresem ul. Dębowa 24/27, 43-100 Tychy,  NIP: 6271003835, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Kontakt z Administratorem możliwy jest przez adres e-mail: kontakt@conswel.edu.pl lub poczta tradycyjną na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w sklepie i na platformie e-lerningowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu i platformy e-lerningowej— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego,  platformy e-lerningowej, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Klienta mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Klienta (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Klienta, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Klienta. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Klienta np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na stronie. Każdy Klient – użytkownik strony ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki użytkownika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz Platformy e-lerningowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, Platformę e-lerningową oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 11. Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz Platformę e-lerningową i świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany kierunków działania Sprzedawcy, jak również zmiany w zakresie oferty Produktów sprzedawanych w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub KPPK w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza reklamacyjnego

Data publikacji Regulaminu: 30.12.2022 r.